Terms of Service

תאריך עדכון אחרון: 15 בפברואר 2019

כללי

1.1. ברוכים הבאים לקומבה. תנאי שימוש אלה נעשים בינך, המשתמש, לבין קומבה אפליקיישן בע”מ, בקשר עם הגלישה והשימוש באתר www.kumba.co.il ובמערכת השייכים ומופעלים על ידנו, ומהווים הסכם משפטי מחייב בנינו.
1.2. הכניסה לאתר והמערכת וביצוע פעולות בהם, לרבות גלישה להורדת מידע או הזמנת שירות, מעידים על הסכמתך לתנאים המפורטים במסמך זה ובמסמכים אחרים המקושרים למסמך זה (להלן יחדיו: “תנאי השימוש”) וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האתר והמערכת בעת השימוש.
1.3. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש שיופיעו באתר ובמערכת, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש בהם, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.
1.4. השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס אל נשים וגברים אחד – אין בו כדי לפגוע או ליצור אפליה כלשהי.
1.5. במסגרת תנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם:
1.5.1. “האתר” – אתר הבית של החברה, בכתובת: www.kumba.co.il.
1.5.2. “המשתמש” – משמעו כל אדם פרטי תושב ישראל מעל גיל 18 אשר עושה שימוש באתר כגולש ארעי או כלקוח רשום בעל חשבון משתמש בעל חיית מחמד (לפחות אחת) ושאינו וטרינר, באמצעות מחשב, מכשיר סלולארי חכם (“Smartphone”) או כל מדיה אלקטרונית אחרת, קיימת או עתידית לצורך תפעול ושימוש באתר או בשירותים המוצעים בו.
1.5.3. “המוצרים” – שירותים המוצעים למשתמשים בעלי חיות מחמד באמצעות המערכת על ידי קומבה, לרבות באמצעות צדדים שלישיים, עבור חיות המחמד או במסגרת השימוש באתר וביישומון.
1.5.4. “חיית מחמד” – בעל חיים מסוג כלב או חתול.
1.5.5. “כרטיס אשראי” – משמעו כאמור בחוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו-1986, למעט כרטיס אשראי דיירקט, כרטיס אשראי נטען וכל כרטיס אחר הנטען מראש.
1.5.6. “מדיניות הפרטיות” – מדיניות החברה להגנת הפרטיות של הגולשים והמשתמשים באתר, המופיעה בו.
1.5.7. “מערכת” – תוכנה ייעודית המשמשת תשתית (פלטפורמה) מקוונת חכמה לתיווך וקישור בין משתמשים לבין ספקי שירותים, לצורך הזמנת ומתן השירותים, הנגישה דרך האתר https://pets.thekumba.com.
1.5.8. “ספק שירותים” – קבלנים, יועצים או נותני שירותים אחרים המציעים מוצרים או שירותים לבעלי חיות מחמד.
1.5.9. “שימוש” – משמעו כל גלישה, כניסה, צפייה, ביקור, רישום או שימוש של משתמש באתר לכל צורך שהוא, לרבות לצורך השימוש בשירותים המוצעים בהם.
1.5.10. “שירותים” – שירותים המוצעים למשתמש המיועדים לבעלי חיות המחמד או לחיות המחמד עצמן כפי שמפורטים במערכת ובאתר.

המערכת של קומבה

2.1. המערכת
2.1.1. קומבה מתווכת בין משתמשים לבין ספקי שירותים באמצעות המערכת המופעלת באמצעות האתר לצורך הזמנת וקבלת השירותים, בהתאם למועדים ולוחות זמנים המתואמים בינך לבין ספק השירותים.
2.1.2. המערכת תומכת מכשירים ניידים מבוססי מערכות הפעלה מסוג IOS ואנדרואיד וכן מחשבים מבוססי מערכת וווינדוס בלבד, כאשר הזמנת השירותים וביצוע כל פעולה אחרת במערכת כפוף לחיבור לרשת האינטרנט – בין אם באמצעות חיבור מקומי לרשת (על בסיס Wifi) ובין אם באמצעות חיבור לרשת האינטרנט הסלולארית.

2.2. ההרשמה לממשק
2.2.1. משתמש שירצה לעשות שימוש במערכת יתבקש להשלים הליך רישום ופתיחת חשבון משתמש אישי (להלן: “חשבון משתמש”).
במסגרת ההרשמה יתבקש המשתמש למסור מידע אישי על אודותיו שיכלול בין היתר: שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום (להלן: “פרטי החשבון”) כמו כן, יידרש למלא פרטים על אודות חיית המחמד: סוג, גזע, גיל, משקל וכן פרטים רפואיים נוספים, ככל שידועים. יתכן שהשלמת הרישום לממשק ופתיחת חשבון משתמש יהיו כפופים לתנאים נוספים, שיפורסמו באתר.
2.2.2. הפרטים הנדרשים במסגרת הרישום הינם מהותיים ונדרשים לצורך פתיחת חשבון המשתמש וללא מסירתם, לא יוכל המשתמש לעשות שימוש במערכת ולממש את השירותים בה. כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה למערכת וכתנאי לסיום תהליך הרישום, קומבה תהא רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.
2.2.3. מובהר כי, הדין החל אינו מחייב אותך כמשתמש למסור את פרטי החשבון וכן שמסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך כמשתמש למסירתם בכפוף למדיניות הפרטיות ולהוראות הדין.
2.2.4. הרישום למערכת מהווה הסכמה מפורשת ומודעת מטעם המשתמש לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מטעם קומבה או גורמים אחרים אשר יעניקו לנו שירותים או הטבות, באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר (opt-in).
2.2.5. המשתמש מצהיר ומתחייב בעת הרישום כי הוא רשאי באופן חוקי להשתמש במערכת ולבצע פעולות בה והוא נוטל על עצמו אחריות מלאה על השימוש ונקיטת הפעולות במערכת.
2.2.6. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי כל המידע שימסור או יעדכן במערכת הינו נכון, אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ומסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש ועל פי דין.
עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה ופתיחת חשבון, וכן על עדכון החשבון במקרה של שינוי בפרטים. הזנת פרטים אישים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז-1977 או כל דין אחר.
2.2.7. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר (מלבד פרטי התשלום) יישמרו במאגר המידע של קומבה. פרטים אלה יהיו חשופים בפנינו, בפניך, בפני ספקי השירותים, בפני צדדים שלישיים מטעם קומבה אשר יפעלו לצורך מתן ושיפור השירותים, וכן לצורך מתן שירותי דיוור ישיר – והכל בכפוף לדין והוראות מדיניות הפרטיות.
2.2.8. עליך לשמור בסודיות את שם המשתמש ואת סיסמת הכניסה האישית שקבעת בהליך הרישום. כל כניסה למערכת תוך הזנת שם המשתמש והסיסמא האישיים תיחשב ככניסה שבוצעה על ידך. קומבה אינה ולא תהא אחראית לשימוש בלתי מורשה בשם המשתמש או בסיסמא שלך כמשתמש (לרבות פגיעה בפרטיות או כל שימוש לרעה או שלא כדין שייעשה בפרופיל שלך או כל פגיעה אחרת שתיגרם לך או לרכושך כתוצאה מכך).
2.2.9. קומבה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה כפי שתמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון המערכת וחשבון המשתמש, לרבות: בקשת פרטים נוספים בכדי לאשר פעולות בהן קשור החשבון וכן סגירת, חסימת או הגבלת החשבון – והכל לפי הצורך והעניין.
2.2.10. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות הפרטיות, תהיה רשאי לבקש מאיתנו בכל עת, בהודעה בכתב לאחד מאמצעי התקשורת המפורטים מטה, שפרטי החשבון וכל מידע הקשור אליך יימחק ממאגר המידע של החברה וכי ברצונך למחוק את רישומך מרשימת הדיוור של החברה, ככל שאישרת רישום לרשימת הדיוור.

2.3. כללי שימוש
2.3.1. כל משתמש מוזמן לעשות שימוש באתר, ובכלל זה להירשם למערכת לצורך הזמנת וקבלת השירותים, כל עוד הינו מקבל על עצמו את תנאי השימוש. ובכללם, התנאים הבאים:
2.3.1.1. במקרה שהינך קטין (מתחת לגיל 18) או משתמש המנוע על פי דין להתקשר בהסכמים חוזיים, השימוש באתר וביצוע פעולות במערכת, מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך (או צד שלישי כלשהו מוסמך) לתנאי השימוש, לרבות המסמכים הנוגעים אליהם. בעת הרישום, הינך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת האפוטרופוסים (או צד שלישי כאמור) לשימוש באתר. במידה ולא התקבל אישור מפורש ובכתב כאמור מהאפוטרופוס המוסמך (או מצד שלישי מוסמך), הינך נדרש להימנע מהמשך שימוש באתר;
2.3.1.2. השימוש במערכת יתבצע באמצעות מחשב או מכשיר נייד אשר תואמים את דרישות המערכת. קומבה אינה מתחייבת, וממילא אינה אחראית לכך שהשירותים יהיו תואמים למחשב או למכשיר הנייד אשר ברשותך.
2.3.2. בעצם השימוש באתר הינך מצהיר כי תעשה בו שימוש אישי בלבד עבורך ועבור מי מטעמך, שהשימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין וימנע מכל שימוש בלתי מורשה, בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי סביר ביחס למטרה שלשמה נועד האתר, בכלל זה תמנע מביצוע אחד מאלה:
2.3.2.1. שימוש שאינו פרטי או בהיקפים מסחריים או המוניים;
2.3.2.2. כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותם התקינה והסדירה של האתר;
2.3.2.3. כל שימוש או פעולה שיש בה כדי לפגוע במי מהמשתמשים בה באתר והמערכת, או צדדים שלישיים כלשהם, לרבות: (א) פגיעה בפרטיותם של מי מאלו מבלי קבלת הסכמתם מראש; (ב) פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים;
2.3.2.4. הפרה של תנאי הרישיון המפורטים בסעיף 2.4 להלן;
2.3.2.5. העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים בממשק, לרבות באמצעות טכניקות סריקת מידע, כריית מידע, ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר (Automated Data Mining Tools, Crawlers), בין אם פורסמו על-ידינו ובין אם על-ידי מפרסמים או בעלי עסקים אחרים מטעמם, ללא אישור מראש ובכתב מאיתנו;
2.3.2.6. פעולות של הנדסה חוזרת, די-קומפילציה (decompilation) , שינויים, תרגומים, התאמות, או פעולות אחרות כלשהן שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האתר או המערכת או האופן שבו זו פועלת;
2.3.2.7. ככל שאפשרי, העברה באמצעות המערכת כל וירוס מחשב, “תולעת”, סוס טרויאניtime bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים ולעשות כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995 אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים;
2.3.2.8. לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו במערכת אשר דורש סיסמא ללא שקיבלת לשם כך סיסמא מהחברה.
אי עמידתך בתנאי סעיף זה עשויה לחשוף אותך לאחריות פלילית ואזרחית, ואף תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם, ככל שהללו גוררים עונש בצדם.
2.3.3. קומבה תהא רשאית להגביל או לחסום את גישתך לחשבונן האישי, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא מבלי צורך לספק הסבר – ככל שאין מגבלה על כך על פי דין, לרבות במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את תנאי השימוש או הוראות הדין.
אם הוגבלה או נחסמה גישתך לחשבון המערכת, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם למערכת תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. יובהר כי רישום תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.
בעת הרישום הינך מאשר ומסכים כי קומבה לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי, בגין חסימת או הגבלת גישתך לחשבונך במערכת. הפסקה או הגבלה כאמור לא תשנה או תבטל כל חבות שתיווצר כתוצאה מהשימוש במערכת, בין אם התחייבות כזו היא כלפינו או כלפי צדדים שלישיים, למעט בקשר לשירותים או מוצרים שטרם סופקו בפועל.

2.4. זכויות קניין רוחני
2.4.1. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם המערכת מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם האתר (“Domain”) , הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שיטות, אופן הצגתו ועיצוב האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים במערכת, הם רכושה הבלעדי של קומבה או צד שלישי אשר הרשה לנו להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לקומבה באופן בלעדי (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן).
2.4.2. קומבה מקנה למי שהשלים רישום חשבון משתמש רישיון מוגבל, לא-בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה וללא אפשרות הענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש במערכת (להלן: “הרישיון”), בתנאי שיפעל בהתאם לתנאי השימוש כאן. מבלי לגרוע מהאמור:
2.4.2.1. החומרים במערכת, ובכללם: עיצוב הממשק, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו”ב, מוגנים או עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות החלות עליהם. בהתאם, כל שימוש בהם יעשה אך ורק על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של קומבה או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבמערכת עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים, ויגרום לכך שהרשאת השימוש למשתמש במערכת תפקע אוטומטית. במצב זה, יחויב המשתמש להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהמערכת או האתר.
2.4.2.2. המשתמש אינו רשאי לשנות את המערכת או חלק מן החומרים שבה בצורה כלשהי, ובכלל זה אינו רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לנסות לפענח או לבצע הנדסה לאחור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש).
2.4.2.3. המשתמש אינו רשאי ליצור מסגרות (Frame) למערכת, לשלבה באתר או אפליקציה אחרת (Embed) ו/או על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של קומבה או בסימני המסחר שלה ללא אישורה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, אם וככל שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכות השימוש במערכת.
2.4.2.4. למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת במערכת ובחומרים בו כמפורט בתנאי שימוש אלה, קומבה אינה מעניקה כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של החברה ושל צדדי ג’ שהחומרים שייכים או קשורים להם.
יודגש כי הרישיון לשימוש במערכת מוגבל לשירותים שנרכשו על ידי המשתמש, כך שלא יינתן רישיון לשימוש לשירותים נוספים מעבר לאלה המוצעים ללא תשלום ושהמשתמש שילם עבורם.

2.5. שינויים
2.5.1. שינויים בתנאי השימוש
קומבה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובמידת הצורך בליווי הודעה מתאימה. המשך השימוש באתר לאחר עריכת השינויים כאמור יעידו על הסכמת המשתמש לקבלת תנאי השימוש החדשים. משתמש שאינו מסכים למי מתנאי השימוש החדשים, נדרש להימנע מהמשך שימוש באתר וביישומון.
החל ממועד שינוי תנאי השימוש בפועל, יחייב הנוסח החדש. מבלי לגרוע מן האמור, נוסחם המחייב של תנאי השימוש יהא זה המצוי מעת לעת במשרדי החברה והמפורסם באתר.
2.5.2. שינויים במערכת
קומבה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לשנות (ובכלל זה להוסיף או למחוק) כל או חלק מהמערכת, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכות המשתמש לקבלת שירותים עליהם שילם. קומבה לא תהא אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בנסיבות של שינוי כאמור, אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליה על פי דין. ככל שאתה מתנגד לשינויים שבוצעו או יבוצעו על ידי קומבה, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש במערכת. עצם השימוש בה, לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על קבלת והסכמתך לשינויים.

2.6. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי
2.6.1. המערכת עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים (להלן: “רכיבי צד שלישי”). המשתמש רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מהמערכת, או בהקשר עימם, אך ורק בכפוף לעמידתו בתנאי הרישיון החלים ו הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו וזאת רק בקשר לאותם רכיבי צד שלישי. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים או הכלולים במערכת, וקומבה מסירה כל אחריות הקשורה מהם. המשתמש מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או מעניקת הרישיון של רכיבי צד שלישי, ובהתאם, אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר.

שירותים ומוצרים

3.1. בחירה, הזמנה ותשלום
3.1.1. לאחר השלמת הרישום ופיתחת חשבון המשתמש תוכל להזמין ולרכוש שירותים ומוצרים המוצעים במערכת, לפי המחירון שיופיע באותה עת ביחס לאותם שירותים או מוצרים. תנאי התשלום יהיו בהתאם למפורט באתר ביחס לשירות או המוצר המבוקש.
3.1.2. התשלום עבור המוצר או השירות, יוכל להיעשות באחד מן האמצעים הבאים: (א) כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה – לפי הפרטים שהזין בעת הרישום באתר או עדכן בשלב מאוחר יותר. לחלופין, יהא רשאי המשתמש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם קומבה לצורך מסירת פרטי האשראי בטלפון; (ב) כל אמצעי אחר שאושר מראש ובכתב על ידי החברה.
3.1.3. מיד לאחר הקשת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, קומבה תבצע בדיקה של אמצעי התשלום. אישור לאספקת המוצר או מתן השירותים יינתן לאחר קבלת אישור על ידי חברת כרטיסי האשראי או בנסיבות בהן שולם באמצעי אחר – אישור מאת קומבה, ובהתאם ליתר הוראות תנאי השימוש ותנאי הרכישה ביחס לאותו שירות או מוצר, ככל שיהיו.
במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, תשלח אליך הודעה מתאימה. לאחריה, ולמען השלמת ההזמנה, תידרש ליצור קשר טלפוני עם מוקד השירות שלנו להסדרת התשלום, וזאת בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על דחייה או סירוב אמצעי התשלום.
יודגש כי הזמנה תחשב כמושלמת ומקובלת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידך ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי או קומבה. לאחר אישור התשלום, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקת בעת הרישום למערכת, חשבונית מס או קבלה עבור התשלום.
3.1.4. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בכרטיס אשראי או בכל צורה אחרת של תשלום אלא אם יש ברשותך את ההרשאה הנדרשת לעשות זאת.
3.1.5. קומבה עשויה להשתמש בשירותי עיבוד תשלומים של חברות צד שלישי לצורך ביצוע התשלום באמצעות המערכת (להלן: “חברות עיבוד התשלומים” ו-“שירותי עיבוד התשלומים”, בהתאמה). ביצוע התשלום באמצעות חברות עיבוד התשלומים כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הרלוונטיים, ואנו ממליצים לף לקרוא אותם בעיון טרם ביצוע התשלום דרכם.
3.1.6. במסגרת שירותי עיבוד התשלומים, פרטי התשלום ו/או פרטי כרטיס האשראי מוזנים על ידך במערכת וכן כל פרט אחר הקשור לתשלום (“פרטי האשראי”) ומגיעים לחברת עיבוד התשלומים. לאחר שהנתונים לעיל עוברים לחברת עיבוד התשלומים, אנו נקבל מחברת עיבוד התשלומים מידע אנונימי ייחודי (Token) המאפשר לקשר בינך לבין פרטי האשראי שלך לצורך תשלום בכרטיס אשראי עבור המוצרים או השירותים. קומבה אינה משתמשת בפרטי האשראי ואינה שומרת את פרטי האשראי במאגרי המידע שלה. בהתאם, קומבה לא תישא בכל אחריות בקשר לשירותי עיבוד התשלומים, והשימוש בשירותים אלו במסגרת רכישה הוא על אחריותך בלבד.

3.2. מחירון
3.2.1. כל משתמש יוכל לראות פירוט של עלות ומחירון השירותים והמוצרים המוצעים על ידי קומבה. מחיר המוצרים והשירותים וכן עלויות נוספות המופיעות באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת. קומבה רשאית לשנות את מחירי המוצרים והשירותים וכן עלויות נלוות מעת לעת ולפי שיקול דעתה. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת ההזמנה וקבלת אישור חברת כרטיס האשראי או הסליקה לחיוב.
3.2.2. ככל שתנאי התשלום למוצר או שירות שהוזמן כוללים אפשרות לשלם את התמורה בתשלומים – התשלומים הנלווים, כגון הובלה וכיוצא באלה, לא יחושבו במניין התשלומים, ויחויבו במועד התשלום הראשון.
3.2.3. משתמש יהא רשאי לרכוש מוצרים המופיעים באתר עד גמר המלאי. בנסיבות בהן התברר, לאחר המכירה, כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, תודיע קומבה למשתמש הרוכש בהקדם ותוך 3 ימי עבודה כי המוצר אינו במלאי. במקרה כזה, קומבה תודיע על ביטול המכירה, ולחלופין תציע למשתמש הרוכש מוצר חלופי.
3.2.4. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר, ככל שמוצעים, הינם מוצרים חדשים באריזתם המקורית.
3.2.5. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים ושירותים המוצעים למכירה באתר הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט, יגבר התיאור במפרט על התיאור הנשקף מהתצלום.
3.2.6. קומבה משקיעה מאמצים רבים כדי שהשירותים והמוצרים המופיעים למכירה יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. ככל שהמוצר או השירות אינו תואם את השירות או המוצר המופיע באתר או ביישומון מחמת טעות שבתום לב, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר או השירות.

3.3. אספקה
3.3.1. השירותים והמוצרים המוצעים במערכת יסופקו על ידי קומבה או ספקי השירותים באזורי הפעילות בהן קומבה פועלת בלבד. מובהר כי קומבה לא תספק אילו משירותיה או מוצריה ללקוחות שאינם מתגוררים באיזורים אלה.
3.3.2. במקרה של עיכוב במתן השירות או אספקת המוצר, לפי העניין, מעבר למועד שתואם או קבוע בדף המכירה, יידע המשתמש את קומבה בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר, וזו תפעל לבירור העיכוב ומתן השירות או אספקת המוצר בהקדם. בהיעדר הודעה על העיכוב, לקומבה לא תהיה כל אחריות – ככל שאין מניעה לכך על פי הדין, ולמתשמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קומבה, בגין אי-אספקתו של אותו שירות או מוצר או אספקתו באיחור.
3.3.3. ביטול או שינוי אספקת המוצר או המועד יהיה בהתאם למדיניות השינוי והביטול של קומבה, כפי שמופיעה באתר.

אחריות

4.1. אחריות למוצרים ולשירותים
4.1.1. בכפוף לקיום הוראות תנאי השימוש, ובכפוף לתנאים הקבועים בקשר לכל אחד מן המוצרים או השירותים המוצעים באתר וביישומון, כל שימוש שנעשה בהם ובשירותים, נעשה מרצונו החופשי של המשתמש ובהסכמתו.
4.1.2. קומבה לא תישא בכל אחריות ביחס לשימוש במוצרים או שירותים שסופקו על ידי ספקי השירותים, וכן לכל נזק, אי נוחות, הפסד, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממתן או שימוש בשירותים או במוצרים – וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין. קומבה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים, ספקי השירותים או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה, ככל שזו אינה מוטלת עליה מכוח הדין החל.
4.1.3. אין לעשות שימוש במערכת ובמוצרים הנמכרים במסגרתה, וקומבה לא תהיה אחראית לשימוש, בנסיבות העלולות לגרום לנזק, הפסדים או חבות אחרת למשתמש או לצדדים שלישיים.
4.1.4. קומבה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את המערכת באתר וכן לוודא הגישה אליה ומתן השירותים המוצעים במסגרת האתר בצורה רציפה, מלאה ותקינה, וכי הגישה אליהם תהא זמינה ללא תקלות טכניות וללא הפרעות.
עם זאת, והיות שפעילות האתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות מפעילות רשת האינטרנט וספקי השירותים, ייתכנו הפסקות, הפרעות או תקלות בפעילותם הסדירה. למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי קומבה בגין כל הפסקה, תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכך. קומבה לא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באתר, ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה אליו והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה לשימוש בו.
4.1.5. קומבה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים סבירים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר, המערכת והמידע המצוי בהם מפני גישה בלתי מורשית. עם זאת, קומבה אינה מתחייבת כי השימוש במערכת ובאתר יהיה חופשי או נקי מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שהחומרים שם יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכיוצא באלה.
4.1.6. קומבה רשאית לפרסם באמצעות האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האתר. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לקומבה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה מצדנו לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור והאחריות על רכישת השירותים הכלולים בפרסומות תהא על המשתמש בלבד.
4.2. ספקי השירותים ואחריותם כלפי הלקוחות
4.2.1. ספקי שירותים הינם גורמים בלתי קשורים לקומבה, והם הציגו והתחייבו בפנינו כי יש להם את ההיתרים והרישיונות ההכרחיים על פי דין, ככל שנדרשים, כדי לספק את השירותים עבורכם.
4.2.2. ספקי השירותים הינם קבלנים עצמאיים ואינם מועסקים על-ידי קומבה, הם אינם משמשים כנציגינו או שלוחינו וקומבה אינה משמשת כנציגתם ו/או שלוחם בשום אופן וצורה.
4.2.3. החברה תספק תמיכה טכנית ללקוחות שרכשו מוצרים או שירותים באחד מאמצעי התקשורת המופיעים מטה ובאתר.
4.3. הגבלת אחריות
4.3.1. על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על קומבה, מנהליה, עובדיה או על כל מי מטעמה אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ובכלל זה נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ”ב) בקשר עם, או כתוצאה מהשימוש במערכת או מאי היכולת לשימוש במערכת ו/או באיזה מהשירותים בה או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש במערכת או באיזה מחומריו, ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר, המערכת או איזה מהשירותים המוצעים בה) ו/או הפרעות בפעילות האתר, והכל – גם אם קומבה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה למשתמש בכל מקרה כאמור – ככל שאין מגבלה על כך בדין החל, הינו הפסקת השימוש במערכת והחזר כספי עבור השירותים או המוצרים שטרם סופקו למשתמש בפועל.

 

4.4. שיפוי ופיצוי
4.4.1. המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, חבות, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם הממשק ושירותי השליטה והבקרה.

מדיניות פרטיות

5.1.1. החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר ובמערכת. לפיכך, החברה מנהיגה מדיניות פרטיות, כפי שתוצג באתר, אשר מטרתה לפרט את האופן שבו החברה עושה שימוש במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים בממשק או נאסף על ידה בעת השימוש באמצעי כאמור, וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי בו או אליו נחשף באמצעותו.

5.1.2. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים באתר ובמערכת מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת, ועל דעתה בלבד, את הוראות מדיניות הפרטיות שלה כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים או משפטיים.

5.1.3. ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות של החברה בדפי התקנון שבמערכת ובאתר.

תקופת ההסכם וביטולו

6.1. תנאי שימוש אלה ישמשו כהסכם מחייב התקף החל ממועד קבלת אישור על השלמת הליך הרישום או תחילת שימוש כלשהו באתר או במערכת ועד אשר יבוטל כמפורט להלן (“תקופת ההסכם”).

6.2. הסכם זה עשוי להסתיים בקרות אחד מן המצבים הבאים:
6.2.1. בכל עת, ככל שהינך מעוניין לבטל את ההתקשרות, עליך לשלוח אלינו הודעה בכתב על רצונך לבטל את ההסכם ואת השירות המבוקש. ההודעה תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: info@kumba.co.il, ותכיל את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר ת.ז. ומספר נייד. ככל שאין מגבלה על פי דין, בטלות ההסכם תכנס לתוקף 14 ימים לאחר קבלת ההודעה במערכות החברה.
6.2.2. ככל שאנו נבקש לבטל את ההסכם, נפעל להודיע לך בדואר אלקטרוני על כוונתנו לעשות כן, והביטול יכנס לתוקף בתוך 30 ימים ממשלוח ההודעה על ידינו, למעט במקרים בהם הפסקת ההתקשרות נובעת ממעשה או מחדל בניגוד להוראות תנאי שימוש אלה, אז הביטול ייכנס לתוקף באופן מידי ולאחר יום עסקים ממועד הודעה כאמור.

6.2.3. למען הסר ספק, קומבה תוכל לחסום את גישת המשתמש למערכת באופן מידי בהתאם להוראות תנאי השימוש במערכת.
6.3. בסיום תקופת ההסכם, המשתמש נדרש לחדול באופן מידי משימוש במערכת, כמו גם בחשבון המשתמש ובשירותים כלשהם המסופקים על ידי המערכת או באמצעותה.

6.4. משתמש אשר ביטל את ההסכם זכאי להחזר כספי עבור תשלום שביצע כנגד שירותים או מוצרים שטרם סופקו בפועל, והכל בהתאם וכפוף למדיניות הביטול של אותו השירות או מוצר (ככל שיש כאלה) ולהוראות הדין החל. מבלי לגרוע מן האמור, משתמש אשר ביטל את ההסכם טרם שילם את מלוא התמורה בגין השירותים או המוצרים שסופקו לו עד למועד הביטול, יידרש להשלים את היתרה בתוך 7 ימי עסקים ממועד כניסת הביטול לתוקף.

סמכות שיפוט וברירת הדין

7.1. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

פניה לחברה

8.1. בכל שאלה או בקשה בקשר לאתר והמערכת או השירותים המוצעים במסגרתם תוכל לפנות אלינו באחד מן האמצעים הבאים:
טלפון: 0546556776
כתובת למשלוח דואר: אריה שנקר 1, הרצליה
כתובת דואר אלקטרוני: info@kumba.co.il

שונות

9.1. קומבה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה, בכל עת, לרבות לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.

9.2. רישומי המחשב של קומבה בדבר הפעולות המתבצעות במערכת יהוו ראיות לכאורה לנכונות הפעולות.

9.3. בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה למסמכים אחרים, יגברו התנאים כאן, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.