Privacy Policy

1.1. קומבה אפליקיישן בע”מ (להלן: קומבה) מכבדת את פרטיותך ומחויבת לשמור עליה כמו גם על המידע האישי אודותיך, והינה הגורם האחראי לטיפול בנתונים האישיים שלך במסגרת השימוש באתר ובמערכת המופעלים על ידה.

1.2. מדיניות זו מפרטת ומתארת את סוגי המידע שנאסף על ידי קומבה בנוגע למשתמשים, היקף ומטרת האיסוף, העיבוד והשימוש בנתונים שהתקבלו בהקשר למידע, לרבות שיתופו עם צדדים שלישיים – והכל בהתאם להוראות הדין, לרבות בנוגע להגנה על פרטיות והגנה על מידע.

1.3. הוראות מדיניות זו מנוסחות בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אך מתייחסות לשני המינים באופן זהה.

1.4. מדיניות זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ובמערכת. בכל מקרה של סתירה בין השניים – בנושאים שעניינם הגנה על פרטיות והגנה על מידע, תגברנה הוראות מדיניות זו. מונח שלא הוגדר כאן יקבל את המשמעות שניתנה לו בתנאי השימוש באתר ובמערכת.

1.5. הגדרות:
1.5.1. אתר – אתר הבית של קומבה, בכתובת: www.thekumba.com.
1.5.2. מוסר מידע – שותף עסקי או צד שלישי אשר מוסר לקומבה מידע אישי אודות נושא המידע;
1.5.3. מידע אישי – כל מידע ביחס לענייניו הפרטיים של אדם או מידע אודות אדם (למעט תאגיד או חבר בני אדם) מזוהה או הניתן לזיהוי, בין באופן ישיר ובין בצירוף נתונים נוספים שבידי קומבה או שיש לקומבה גישה אליהם;
1.5.4. מערכת – תוכנה ייעודית המשמשת תשתית (פלטפורמה) מקוונת לתיווך וקישור בין משתמשים לבין ספקי שירותים, לצורך הזמנת ומתן השירותים המופיעים באתר וביישומון. המערכת ניתנת לשימוש באמצעות מחשב, מכשיר סלולארי חכם (“Smartphone”);
1.5.5. משתמש – אדם פרטי תושב ישראל מעל גיל 18 אשר עושה שימוש באתר ובמערכת כגולש ארעי או כלקוח רשום בעל חשבון משתמש בעל חיית מחמד (לפחות אחת) ובלבד שאינו וטרינר;
1.5.6. נושא מידע – משתמש אשר המידע האישי מתייחס אליו ואל חיית המחמד (או חיות המחמד) שבבעלותו;
1.5.7. עיבוד – כל פעולה ביחס למידע האישי, לרבות איסוף, שמירה, אירגון, הבניה, אחסון, התאמה, שינוי, אחזור, ייעוץ, שימוש, גילוי, שידור, הפצה, הנגשה, שילוב, צירוף, סידור, מחיקה או השמדה;
1.5.8. שותף עסקי – רשימת ספקי השירותים המציעים באמצעות המערכת שירותים או מוצרים לנושאי המידע;
1.5.9. שירות – מוצר או שירות המוצעים במערכת.

קומבה משמשת כבעלת המידע האישי או בעלת מאגר המידע האישי אודות המשתמש.
המידע האישי על אודות המשתמשים יישמרו במאגרי המידע קומבה.
בעלי מידע במשותף ונוספים (ככל שרלוונטי):
בנסיבות בהן שירות נרכש או ניתן משותפים עסקיים של קומבה, עשויים גם שותפים עסקיים אלו לשמש כבעל מאגר המידע בנפרד (לפי העניין). יובהר כי האופן שבו אותו שותף עסקי עושה שימוש ומעבד את המידע האישי אודות המשתמש מוסדר במסגרת מדיניות הפרטיות של אותו שותף עסקי (ככל שקיימת). קומבה עושה מאמצים לוודא כי שותפים עסקיים אלה יפעלו למען שמירה על פרטיותכם, עם זאת קומבה אינה ולא תהיה אחראית, מעבר למפורט במדיניות זו, לפעולות של שותף עסקי שאינן בשליטתה ושעניינן שימוש או עיבוד המידע האישי.

קומבה אוספת או מקבלת מידע אישי על אודותיך, כמשתמש, בכל עת שבה תשתמש במערכת ובאתר או תיצור עימה קשר. המידע נאסף בחלקו ישירות מידיך ובחלקו האחר מתוך התבוננות וניטור אחר השימושים שאתה מבצע במערכת, באתר ובשירות שניתן לך כתוצאה מכך.

בנוסף, קומבה עשויה לקבל מידע על אודותיך מצדדים שלישיים, כגון מאת שותפים עסקיים. ככל שאינך נושא המידע אלא מוסר המידע עבור נושא מידע, עליך להסב את דעתו כי עומדים למסור מידע אודותיו לקומבה, וכן להפנות אותו למדיניות זו.

כמשתמש שעושה שימוש באתר ובמערכת, הינך נותן הסכמתך להוראות מדיניות זו, וכן מצהיר ומתחייב:
(א) ככל שהינך מוסר את המידע בשם עצמך – כי (1) מידע זה נכון, מדויק ושייך לך; ו- (2) המידע האישי יישמר במאגר המידע של החברה, וקומבה תהא רשאית לעשות בו שימוש, וכן להעבירו לצדדים שלישיים הפועלים מטעמה או בשיתוף פעולה עימה, על בסיס הוראות מדיניות זו.

(ב) ככל שהינך מוסר המידע עבור צד שלישי – (1) הינך מוסמך ובעל הרשאה כדין למסור מידע אישי אודות נושא המידע, וכי מסירת המידע אינה פוגעת בזכויות צד שלישי כלשהן, ובכלל זה בפרטיותו; ו- (2) נושא המידע האחר אישר ונתן הסכמתו המפורשת למסירת המידע ולהוראות מדיניות פרטיות זו; (3) כי מידע זה נכון, מדויק ושייך לנושא המידע.

קומבה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע האישי על אודות המשתמש למען המטרות המפורטות להלן – בכפוף למדיניות פרטיות זו והוראות הדין החל:
(א) אספקת השירותים למשתמשים;
(ב) מטרות סטטיסטיות הקשורות לשימוש בשירותים (לרבות מוצרים) העומדים לרשות המשתמש באתר ובמערכת;
(ג) שיפור, העשרת או שינוי השירותים, המערכת והאתר;
(ד) עידכון המשתמש באשר למבצעים או שירותים המוצעים על ידי קומבה או מי מטעמה;
(ה) שיווק וקידום מכירות של מוצרים ושירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים;
(ו) עמידה בהוראות הדין החל.

קומבה מתחייבת לעשות שימוש במידע והנתונים בהתאם למפורט במדיניות זו, וכל זמן שקיים בסיס חוקי לשימוש שכזה. הבסיסים החוקיים שמכוחם החברה עשויה לאסוף ולעבד מידע על אודותייך כמשתמש הם אלה:
(א) הסכמתך כמשתמש כי קומבה תאסוף ותעבד מידע אישי על אודותיך לצורך מטרה מסוימת אחת או יותר.
במקרה שכזה, בו הבסיס החוקי הינו הסכמה מדעת, והינך רשאי לבטל את הסכמתך באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני הבא: info@kumba.co.il
ביטול הסכמה קודמת עלול להשפיע על יכולתה של קומבה לספק כל או חלק מן השירותים המוצעים על ידה כפי שהחברה התכוונה לספקם. ואם כך, לא תהא לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי קומבה.
(ב) עיבוד המידע נדרש לצורך קיום חוזה אשר הינך צד לו או על מנת לנקוט בצעדים לבקשתך טרם התקשרות בחוזה (כך למשל, עיבוד נתונים לצורך אישור רכישה באמצעי תשלום או להשלמת הזמנה);
(ג) קיומה של חובה חוקית המחייבת בעיבוד המידע;
(ד) מילוי אינטרסים לגיטימיים של קומבה או צד שלישי (כך למשל, לצורך התגוננות מפני הליך משפטי, איסוף נתונים לצורך זיהוי ומניעת שימוש לרעה באתר או ביישומון, שיפור וייעול השירות של קומבה), ובלבד שאין בכך לפגוע פגיעה לא מידתית בזכויות המשתמשים.

משתמש רשאי, בכל עת, לפנות אלינו ולהתנגד לעיבוד המידע לצורך מטרה זו, ובקשתו תיבחן לפי נסיבותיו – והכל כמפורט בסעיף 13 למדיניות זו.

יודגש כי בכל אופן, השימוש והעיבוד של המידע כפוף לדיני הגנת המידע או הגנת הפרטיות הרלוונטיים.
המשתמש זכאי לפנות אלינו, בכל עת, לקבל פרטים על הבחינה שבוצעה על ידנו לצורך קביעת הבסיס החוקי לאיסוף המידע ועיבודו, כמפורט במדיניות זו.

גורם שעל אודותיו נאסף המידע נדרש להיות מעל גיל 18. אם הינך משתמש שגילך נמוך מזה, אתה נדרש לקבל את ההסכמה של הוריך או האפוטרופוס שלך לאיסוף ועיבוד המידע בהתאם למדיניות זו. בהעדר הסכמה כאמור, הינך מתבקש להפסיק את השימוש באתר או במערכת וקומבה תחדל מלספק את שירותיה. קומבה רשאית לבקש מכל משתמש להציג אסמכתא – לשביעות רצונה – ביחס לגילו.

קומבה תשמור את המידע האישי אודות משתמש למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש בו, כפי שמפורטות במדיניות זו או למשך פרק הזמן המחויב לכל היותר כפי שנקבע בהוראות הדין הרלוונטיות. לצורך שמירה על זכויות המשתמשים לפרטיות, מקיימת החברה בחינות תקופתיות, במסגרתן בודקת שמא המידע עודנו נדרש.
בכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו, החברה אוספת מן הלקוחות את המידע הבא:
(א) נתונים אישיים בעת הרישום למערכת או האתר או בעת פניית המשתמש לחברה באמצעות האתר – החברה תאסוף על אודות המשתמש מידע כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, מספר טלפון נייד, מספר זהות, פרטיים אודות כל אחת מחיות המחמד של המשתמש שנרשמו למערכת (שם, מין, סוג, משקל, נתונים רפואיים) וכיוצא באלה מידע רלוונטי לצורך מתן השירותים. מידע זה כולל פרטים שממלא המשתמש באמצעות המערכת, האתר, הרשתות החברתיות או כל אמצעי תקשורת אחר לצורך קבלת פרטים נוספים על אודות קומבה והשירותים שמציעה, טרם רישום למערכת.

(ב) מידע שנאסף על אודות השימוש של המשתמשים באתר ובמערכת – מידע זה כולל, בין היתר, כתובת IP או אחרת (Unique ID) לזיהוי המכשירים שבאמצעות גולש המשתמש באתר ובמערכת, סוג הדפדפן, המכשיר ומערכת ההפעלה שבאמצעותם גולשים לאתר או למערכת, מועדי ושעות הגישה, הדפים בהם גולש המשתמש באתר או במערכת, החיפושים שבוצעו על ידי המשתמש, העמודים שמהם הופנה המשתמש, דפוסי גלישה ושימוש אחרים באתר ובמערכת, דו”חות על תקלות טכניות ומידע טכני נוסף.

(ג) מידע שנאסף במסגרת רכישת או קבלת שירותים משותפים עסקיים של קומבה – משתמש שירכוש שירותים (לרבות מוצרים) מידי שותפים עסקיים או יקבל שירותים מידם, קומבה תקבל את פרטי השירות והעסקאות מולם וכן את פרטי המשתמש. פרטים אלה כוללים, בין היתר, את מועדי המפגש, תיאור השירות שנרכש, מחיר, עסקה ועוד.

(ד) מידע שנאסף במסגרת השירותים – מידע זה כולל בין היתר את סוגי השירותים (לרבות טיפולים) שניתנו לחיית המחמד, נתונים רפואיים על חיית המחמד של המשתמש ומשובים על השירות והטיפול. מידע זה עשוי לכלול תמונות, סרטונים או קטעי קול של המשתמש או חיית המחמד (או שניהם) המתארים את מצבה של חיית המחמד כפי שיישלחו על ידי המשתמשים כחלק מפניות לקומבה באמצעות המערכת או כל אמצעי תקשורת אחר.

 

5. אי מסירת מידע אישי לחברה
בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, קומבה מדגישה כי לא חלה על משתמשים כל חובה חוקית למסור לה מידע או כל נתון אחר, וכי כל מידע הנוגע למשתמש נעשה על דעתו ובהתאם לרצונו החופשי.

עם זאת, במקרים מסוימים, אי מסירת מידע אישי על אודות משתמש (לרבות חיית המחמד) תוביל לכך שקומבה לא תוכל לספק לאותו משתמש את השירות (לרבות המוצר) המבוקש על ידי אותו משתמש או להשיב לפניית המשתמש אליה (הכל, לפי העניין).
קומבה שואפת להציג למשתמשים (בין אם רשומים ובין אם ארעיים) תכנים והצעות אשר עשויים להיות רלוונטיים להם באופן אישי, בהתבסס על העדפותיהם וצרכיהם האישיים. לצורך כך, החברה עושה שימוש בכלים וטכניקות של ניתוח אוטומטי של מידע אישי באופן המספק לחברה ניתוחים ומסקנות הנוגעים למשתמשים כאמור במגוון היבטים. ניתוחים ומסקנות שיתקבלו מהם עשויים לשמש את קומבה לצורך הנגשת תכנים הנתפסים כרלוונטיים עבורם.

בנוסף, משתמש שסימן באתר, במערכת או בדף נחיתה ייעודי של קומבה כי הינו מסכים לקבל עדכונים וחומרי פרסומיים או שיווקיים של קומבה, מסכים לכך שהחברה תשלח אליו מעת לעת חומר פרסומי או שיווקי אודותיה (לרבות מוצרים ושירותים המוצעים על ידה ללקוחותיה) באמצעי מדיה שונים, לרבות דואר אלקטרוני ומסרונים – בין היתר על בסיס אותם ניתוחים ומסקנות, כדי להתאים את ההצעות שנשלחות אל המשתמש. הסכמה זו מהווה הסכמה לקבלת דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב – 1982.

המשתמש רשאי –
(א) לחזור בו מהסכמתו לקבל הצעות שיווקיות (לרבות לביצוע הניתוחים והסקת המסקנות לגביו) בכל עת, באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית שנושאה הוא “הסרה” לכתובת info(@kumba.co.il או בשליחת בקשה דומה בכל אמצעי תקשורת אחר המפורט כאן;

(ב) לסרב כי מידע אישי אודותיו ישמש למטרות התאמה אישית של הצעות שיווקיות, לרבות לביצוע הניתוחים והסקת מסקנות לגביו, בעת הרישום לאתר או באמצעות משלוח הודעה מתאימה למוקד שירות הלקוחות בכתובת info@kumba.co.il .

יש להדגיש כי הודעות הנוגעות למתן השירותים אינן נשלחות לצרכים שיווקיים, וימשיכו להישלח אל המשתמשים גם אם יסרבו לקבל הודעות שיווקיות מקומבה.
האתר והיישומון עשויים לכלול קישורים אל או מאת אתרי אינטרנט או מקורות של צד שלישי אליהם יהא רשאי המשתמש לגשת בהתאם לשיקול דעתו. יובהר כי אתרים אלה הם חיצוניים ואינם קשורים לקומבה. עם זאת, ייתכן שלאתרים אלה יהא מראה דומה למראה של האתר או המערכת ואלה אף עלולים לכלול את הלוגו של קומבה או סימן מסחרי אחר המזכיר אותה – על כן אנו ממליצים לזהות את קומבה באמצעות כיתוב המורה על כך במפורש.

במקרה של פנייה וגישה לאתרים חיצוניים אלה, ומאחר שמדיניות זו אינה חלה עליהם – יש לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ולשים לב כי כל אתר או מקור כזה של צד שלישי עשוי לאסוף נתונים אישיים של המשתמש ולעשות בהם שימוש שונה מן המפורט במדיניות זו. מובהר, כי בנסיבות אלה, לקומבה אין כל שליטה על הנעשה במידע הנאסף במסגרת הגלישה באותם אתרים חיצוניים, עיבודם ושיתופם עם גורמים אחרים ובהתאם החברה אינה אחראית לגבי אופן איסוף הנתונים והשימוש שנעשה בו.

קומבה עשויה להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים כמפורט להלן:
א. ספקים ונותני שירותים המאפשרים להפעיל את המערכת ולסייע במתן השירותים או אספקתם. נתוני שירותים אלה כוללים: ווטרינרים, חברות הובלה, חברות אינטרנט וכיוצא באלה;
ב. נותני שירותים וספקים במקרים של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים שהחברה אינה צד להם או בכל מקרה אחר בו שיתוף המידע עמם יהיה נחוץ לצורך שמירה על הקניין או זכויות החברה או צד שלישי כלשהו;
ג. רשויות או גופים ממשלתיים או ציבוריים לצורך מילוי חובה חוקית שחלה על החברה או לצורך מילוי או קיום צווים שיפוטיים;
ד. שותפים עסקיים של קומבה המשווקים את קומבה ולחלופין שותפים עסקיים שהחברה מציעה את שירותיהם ומוצריהם לחבריה (המשתמשים הרשומים) באמצעות המערכת, על מנת להרחיב את השירותים המוצעים להם.
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של קומבה להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר, ככל שאין מגבלה על כך בדין החל.
בנוסף, תהא החברה רשאית לשתף את המידע עם צד שלישי המבקש לרכוש את החברה או חברה אחרת בקבוצה או את נכסי כל אחת מהן (כולם או חלקם המהותי), בכפוף להתחייבותה לאבטחת המידע ברמה שלא תפחת מהמפורט במדיניות זו.

המשתמש מודע לכך שמידע אישי אודותיו עשוי להיות מועבר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בכפוף להוראות הדין החל, לצורך שמירתו, אחסונו ועיבודו, והמשתמש נותן הסכמתו המלאה לכך, בעצם השימוש באתר וביישומון ומסירת מידע אישי לקומבה.

קומבה תהא רשאית להעביר את המידע האישי על המשתמש מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי (קרי: חברות שאינן חברות באיחוד האירופאי ושאינן איסלנד, ליכטנשטיין ונורבגיה) ולארגונים, גופים או חברות בינלאומיות.

קומבה תנקוט בצעדים הסבירים והמקובלים כדי להבטיח רמה נאותה של הגנה למידע האישי אודות המשתמשים כמפורט במדיניות זו וכנדרש בדין החל, ובכלל זה הטלת חובות חוזיות על מקבלי המידע לצורך קיום הגנה על המידע ברמה המקובלת, ובהם ההוראות החוזיות שאומצו על ידי מועצת האיחוד האירופאי (התקנה האירופאית הכללית להגנת נתונים 679/2016).
קומבה, בדומה לחברות אחרות, עושה שימוש מעת לעת בקבצי “קוקיות” (Cookies) באתר ובמערכת.
הקוקיות הינן מחרוזת אותיות או מספרים המשמשת לאימות למעקב ולאגירת מידע אישי על אודות גולש באתר ובמערכת. קבצי הקוקיות מותקנים במכשיר של המשתמש עת שניגש לאתר או למערכת, ולמכשיר זה מוקצה מספר מזהה במערכות של קומבה.

קבצי הקוקיות משמשים בין היתר למטרות הבאות:
(א) שיפור חוויות המשתמש במהלך השימוש באתר ובמערכת, לרבות באמצעות מעקב אחר דפוסי פעילות המשתמש באתר ושמירת העדפותיו האישיות;

(ב) שיפור פעילות האתר והמערכת כך שיעבדו בצורה יעילה יותר, בין היתר באמצעות איסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע לשימוש בהם על ידי הגולשים והמשתמשים בו – כגון: ביצועי האתר, אבטחה וכיוצא באלה;

(ג) להצגת פרסומות מותאמות אישית למשתמש לפי הרגלי השימוש שלו באתר ובמערכת, באתרים של ספקים אחרים או כפי שהתקבלו בדרכים אחרות, והכל בכפוף לדין.
לעיתים, קומבה מאפשרת לצדדים שלישיים להתקין במכשיר המשתף קבצי קוקיות, בין זמניים ובין קבועים, ואלו משמשים את הצדדים השלישיים ביחס לאתרי אינטרנט, מוצרים או שירותים המוצעים על ידם. עם זאת, בכל מקרה, המידע שנאסף על ידי קומבה לא ישותף עם גורמי צד שלישי ללא הסכמת המשתמש.
המידע שנצבר בקוקיות מוצפן באמצעים מקובלים והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח את הגישה אליהם והבנת המידע המצוי בהם באמצעות מערכות החברה בלבד.
המשתמש מאשר ומסכים כי בעת רישום או שימוש באתר, תהא קומבה רשאית לשתול במחשב המשתמש קוקיות כמפורט בסעיף זה.
הגבלת או השבתת השימוש בקבצי Cookies – משתמש שמעוניין להגביל או להשבית את השימוש בקובצי קוקיות בכל עת באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן. מעבר להשבתת השימוש בקוקיות, וככל שהמשתמש מעוניין להימנע משימוש בהם באתר או ובמערכת, מומלץ למחוק את הקוקיות שנשמרו בדפדפן של המשתמש ומקושרים לאתר ולמערכת.
על אף שההגדרות בכל דפדפן הן שונות, שינוי האיפיון ניתן להיעשות באמצעות גישה לתפריט “הגדרות” או “העדפות” בדפדפן. למידע נוסף או עזרה בנושא, ניתן להיעזר ביישומון “העזרה” (Help) המופיע בתפריט הדפדפן.

יש לשים לב כי במקרה של השבתת קבצי הקוקיות, ייתכן שתכונות מסוימות של האתר והאפליקציה לא יפעלו כלל או כמצופה.
קומבה משתמשת בתוספים חברתיים מהרשתות החברתיות הבאות:
(א) Facebook.com – המופעלת על ידי Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA (להלן: Facebook). התוספים הללו מזוהים על ידי הסמל Facebook או הסיומת “Facebook” “like” או “share” או כל סימן מזהה אחר של פייסבוק.

(ב) Instagram.com – המופעלת על ידי Facebook, Inc 1601 Willow Road Menlo Park, CA, USA (להלן: Instagram). התוספים הללו מזוהים על ידי הסמל Instagram או כל סיומת אחרת המזוהה עם Instagram.

 

בעת ביקור בדף אתר ובמערכת המכיל תוספים מסוג אלה, התוספים יהיו מושבתים. כל תוסף יישאר לא זמין עד לחיצה על התוסף. עם הפעלת התוסף, יווצר קשר עם הרשת המקושרת אליו ובכך תצהיר על הסכמתך לשידור הנתונים אל אותה רשת חברתית. התחברות לרשת החברתית לפני הגלישה, עשויה לאפשר לאותה הרשת לשייך את הביקור לחשבון המשתמש שלך באותה הרשת. וכל לחיצה על הלחצן המקשר, ישדר את המידע המתאים ישירות לרשת החברתית וזה יאוחסן שם.

קומבה ממליצה לעיין בהודעה בדבר הגנת הנתונים של כל אחת מן הרשתות הללו לקבלת מידע נוסף על אופן, ההיקף והמטרה של איסוף המידע וכן על המשך עיבוד הנתונים והעיבוד שלהם על ידי כל אחת מן הרשתות, כמו גם על היכולת לשנות את ההגדרות לצורך הגנה על פרטיותך. בהתאם, משתמש שמעוניין כי רשתות אלה (או כל אחת מהן) לא תאסופנה נתונים אודותיו, נדרש להתנתק מהן לפני הביקור באתר.
באתר ובמערכת עשויי להיות מוצג תוכן של צד שלישי והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותם צד שלישי. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה או פרסומת באתר או במערכת, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כנגד החברה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש או כניסה כאמור, בשל פגיעה בפרטיות, כל איסוף מידע או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.
רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים.

על כן, קומבה נוקטת באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים על מנת לשמור על פרטיות המידע הנאגר במסגרת השימוש באתר ובמערכת ובתוך כך מטמיעה ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, תוך נקיטת זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות, כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו לה על ידי המשתמשים. בנוסף, קומבה פועלת או תפעל לחייב גם צדדים שלישיים אליהן מועבר המידע (ככל שמועבר) לנקיטת אמצעים טכניים וארגוניים דרושים על מנת שרמת ההגנה על המידע לא תפחת מרמת הזהירות הסבירה והמקובלת.

עם זאת, יש להדגיש כי לא ניתן להבטיח, וממילא קומבה אינה מתחייבת, כי האתר והמערכת יתנהלו בשגרה ללא כל הפרעה ותקלה או יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה לא מורשית או חדירה פסולה למאגרי המידע של החברה, או במקרים הנובעים מכוח עליון. על מנת לנסות ולמנוע, ככל שניתן, את הסיכונים האמורים ומעבר למאמצים הננקטים על ידי החברה על מנת להגן על פרטיותך כמפורט כאן, קומבה ממליצה לנקוט באמצעים הבאים:
13.1. התקנת תוכנת אנטי וירוס חוקית במכשירים באמצעותם מתבצעת הגישה לאתר והמערכת;
13.2. הגבלה או חסימה של הגישה לאתרים פוגעניים או פסולים והימנעות מלחיצה על קישורים, במיוחד בזמן ביצוע פעולה באתר או במערכת;
13.3. הגבלת הגלישה ברשתות אלחוטיות (Wi-Fi) שאינן מוכרות או בטוחות;
13.4. ביצוע בדיקה ועדכונים תקופתיים במערכת הפעלה ותוכנות האבטחה המותקנות עליה;
13.5. שימוש בסיסמא או אמצעי אבטחה אחרים בעת כניסה למכשירים מהם מתבצע השימוש;
13.6. אי פתיחת הודעות דואר אלקטרוני (לרבות קישורים או קבצים מצורפים) מגורמים לא מוכרים, ובמקרים מסוימים גם מגורמים מוכרים (שכן, קיים סיכון שאלה נדבקו בוירוס).
בגלישה באתר או שימוש במערכת (לפי העניין), ובמסירת פרטים אישיים, המשתמש משחרר את החברה ומי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה או מי מטעמה בקשר לכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
כמשתמש, הינך זכאי לזכויות הבאות ביחס למידע אישי אודותיך הנצבר במסגרת השימוש באתר או ובמערכת (או שניהם), בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 והתקנות שנחקקו מכוחו:
א. זכות עיון – משתמש זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע וכן לקבל עותק מן המידע האישי האמור. בכלל זה, ניתן לקבל מידע על (א) הקטגוריות השונות של המידע אודות המשתמש; (ב) מטרות העיבוד של המידע האישי אודותיו; (ג) הגורמים שקיבל או יקבלו מידע אישי אודותיו; (ד) ככל שהמידע הגיע ממקור חיצוני – מידע הנוגע למקור המידע; (ה) הצעדים הננקטים לצורך אבטחת המידע.

ב. זכות לתיקון מידע אישי – ככל שאינו מדויק או שלם, משתמש רשאי לבקש כי החברה תבצע תיקונים או השלמות למידע (לפי העניין). החברה תואיל להיענות לבקשת המשתמש בהתחשב במטרות עיבוד המידע האישי.

ג. זכות למחיקת מידע אישי – משתמש רשאי לבקש כי מידע אישי אודותיו שבידי החברה יימחק, ובלבד שאין טעמים חוקיים המצדיקים את שמירת ועיבוד המידע האישי אודותיו או כאשר אלה נדרשים לצורך ביסוס יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות.

ד. זכות להגבלת שימוש במידע האישי – משתמש זכאי לדרוש כי יוטלו מגבלות על השימוש במידע האישי אודותיו על ידי קומבה, ובלבד שאין טעמים חוקיים המצדיקים את שמירת ועיבוד המידע האישי אודותיו או כאשר אלה נדרשים לצורך ביסוס יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות.

ה. זכות להתנגד לשימוש במידע אישי – משתמש רשאי, בכל עת, להתנגד בגין טעמים הקשורים אליו, לעיבוד של מידע אישי אודותיו, לרבות עיבוד למטרות שיווק ישיר, ובלבד שאין טעמים חוקיים המצדיקים את שמירת ועיבוד המידע האישי אודותיו או כאשר אלה נדרשים לצורך ביסוס יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות.

ו. זכות לניידות מידע אישי – משתמש רשאי לקבל מקומבה את המידע האישי על אודותיו, כפי שמסר לידיה, בפורמט מובנה, מקובל וקריא על ידי מכונה וכן להעביר את המידע האמור לשרת נתונים אחר. ככל שאין מגבלה טכנית, ניתן לבקש כי קומבה תבצע העברה זאת באופן ישיר. יודגש, כי זכות המשתמש לקבלת המידע האישי אודותיו או לניודו לשרת נתונים אחר חלה ביחס למידע אישי אודותיך אשר מעובד בהתבסס על הסכמתו או בהתבסס צורך לקיום חוזה אשר הינו צד לו או לנקיטה בצעדים לבקשתו טרם התקשרות בחוזה.

ז. זכות לביטול הסכמה – משתמש רשאי בכל עת לבטל את הסכמתו לשימוש של קומבה במידע האישי על אודותיו, מרגע הבקשה ואילך, ובלבד שלא יהיה בכך לגרוע או לשלול את חוקיות השימוש במידע קודם לביטול.

ח. זכות פנייה לחברה – במקרה של שאלה, הבהרה או תלונה בנוגע למידע האישי או למדיניות זו, משתמש רשאי לפנות לקומבה כמפורט במדיניות זו. ככל שהמשתמש אינו מרוצה מהטיפול בפנייתו, הינו רשאי להגיש תלונה לרשות המוסמכת במקום מגוריו או במקום בו אירעה ההפרה של זכויותיו בקשר למידע האישי אודותיו מכוח הדין החל.

במקרה של פנייה למימוש אילו מהזכויות הללו, קומבה תפעל להיענות לפנייה ללא דיחוי. פרק הזמן עשוי להתארך מקום שהדבר דרוש, בהתחשב במורכבות ובמספר הבקשות, ובלבד שקומבה תודיע על כך בכתב למבקש. המענה לפנייה למימוש כל אחת מן הזכויות הללו ייעשה ללא עלות למשתמש, אלא אם כן התברר כי הפנייה אינה מבוססת או מוגזמת – אזי קומבה תהא רשאית לגבות תשלום בגין פעולותיה במסגרת המענה לפנייה לאחר קבלת הסכמת המשתמש או לחילופין לסרב לפנייה.

אין באמור לפגוע בזכותה של קומבה לשמור עותק של המידע האישי בהתאם להוראות הדין החל בתחום הגנת הפרטיות, לרבות לצורך שמירה על תיעוד רפואי של המידע והטיפול שניתן.

החברה עשויה לדרוש מן המבקש פרטים מזהים או מידע נוסף, בין היתר, על מנת לוודא כי היא אינה מוסרת מידע אישי אודות משתמש לצדדים שלישיים.

בקשות או פניות תחת סעיף זה יש להפנות לכתובת הדואר האלקטרוני הבא: info@kumba.co.il.
שינויים – קומבה רשאית לשנות מעת לעת את ההוראות של מדיניות זו, לרבות כדי להתאימה לשינויים בשירותים שהחברה מספקת או כמענה על דרישות חוקיות עדכניות. בכל מקרה כאמור, קומבה תודיע על שינויים אלה באמצעות פרסום המדיניות המעודכנת באתר ובמערכת.

מבלי לגרוע מן האמור, במקרים של שינוי מהותי במדיניות, קומבה תעשה מאמץ ליידע את המשתמשים באמצעות פרסום הודעה גלויה באתר ובמערכת, ובכפוף להוראות הדין – לקבלת הסכמת המשתמש לשינוי מהותי כאמור. אלא אם כן, נאמר אחרת, כל השינויים ייכנסו לתוקפם ביום הפרסום באתר ובמערכת.

 

קומבה ממליצה לכל משתמש לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר או ליישומון על מנת לעיין בשינויים שחלו, ככל שחלו, במדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישורך בדבר קבלת השינויים.

נוסחה המחייב של מדיניות הפרטיות הנה זו שתופיע מעת לעת באתר ובמערכת ולגביה יצוין תאריך העדכון האחרון.

יצירת קשר – לכל שאלה או הבהרה בנושא הגנה על נתונים ומידע, ניתן ליצור קשר באחד מן האמצעים הבאים:
טלפון: 054-655-6776
מייל: info@kumba.co.il
מדיניות זו מעודכנת לתאריך: 15 בפברואר, 2019.